top of page

Reklamačný poriadok

Predávajúci

Meno a priezvisko: Mgr. Daniela Sališová

IČO / DIČ: 53 665 791

Miesto podnikania: Pri starej prachárni 18, 831 04 Bratislava - Nové Mesto

Kontaktné údaje: e-mail: zakusok.kusokdobra@gmail.com, telefón: 0918 781 314, www.zakusok.com (Ďalej len "Predávajúci") Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka č. 114850/B, ktorá je prevádzkovateľom internetovej stránky www.artcakes.sk, vydáva tieto Všeobecné obchodné podmienky portálu www.zakusok.com.

1. Orgánom dozoru pre ochranu spotrebiteľa je Slovenská obchodná inšpekcia, Prievozská 32, P.O. Box 5, 820 07 Bratislava 27. 

2. Riešenie reklamácií

Tento reklamačný poriadok upravuje spôsob, miesto reklamácie a postup pri riešení reklamácií. Prípadné reklamácie budú vyriešené v súlade s týmto reklamačným poriadkom a právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike. Zakúpený tovar je možné reklamovať u Predávajúceho podľa podmienok reklamačného poriadku po telefonickej dohode alebo priamo na prevádzke max. do 24 hodín od odberu alebo dodania tovaru a iba pri dodržaní skladovacích podmienok stanovenými Predávajúcim.

3. Všeobecné ustanovenia

Reklamačný poriadok sa vzťahuje na tovar a služby zakúpené u Predávajúceho a reklamované v súlade s týmto Reklamačným poriadkom. Reklamácie sa vybavujú počas otváracej doby v prevádzke výroby u Predávajúceho. Záručná doba začne plynúť dňom prevzatia produktu zákazníkom. Dátum uplatnenia reklamácie je daný dátumom fyzického odovzdania tovaru k reklamácii v prevádzke Predávajúceho. K reklamácii je potrebné vždy predložiť doklad o kúpe tovaru alebo poskytnutí služby (faktúra, pokladničný blok, dodací list). Skutočnosť, že bol zákazník úplne a detailne oboznámený s reklamačným poriadkom a svoj súhlas s ich obsahom potvrdzuje zákazník jednou z nižšie uvedených činností:
a) podpisom alebo iným potvrdením dodacieho listu/daňového dokladu
b) záväznou objednávkou tovaru
c) fyzickým prevzatím tovaru.
Reklamačný poriadok v tejto podobe je platný pre všetky obchodné prípady, pokiaľ nie je písomne uzatvorená zmluva o iných obchodných, záručných a reklamačných podmienkach.

5. Práva z chybného plnenia

1. Predávajúci sa zodpovedá Kupujúcemu, že produkt pri prevzatí:

  • má vlastnosti, ktoré si strany dohodli, má také vlastnosti, ktoré Predávajúci opísal alebo ktoré Kupujúci očakával s ohľadom na povahu produktu a na základe ich objednávky,

  • sa hodí k účelu, ktorý pre jeho použitie Predávajúci uvádza alebo ku ktorému sa produkt rovnakého druhu bežne používa,

  • zodpovedá kvalitou alebo prevedenímdohovorenej vzorke, predlohe alebo konkrétnym požiadavkam Kupujúceho

  • je v zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti a produkt vyhovuje požiadavkám právnych predpisov.

4. Spôsoby riešenia oprávnených reklamácií

Pokiaľ ide o odstrániteľnú vadu zakúpeného tovaru, sú uplatnené reklamácie riešené nasledovnými spôsobmi:

a) Predávajúci má povinnosť bez zbytočného odkladu vadu odstrániť alebo vymeniť výrobok. Okamžitá výmena výrobku je podmienená jeho fyzickým stavom na sklade.

b) Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadný výrobok za výrobok bez vady (voľba spôsobu vyriešenia reklamácie je výhradne vecou Predávajúceho a Kupujúci sa nemôže takého riešenia svojej reklamácie právom domáhať, pokiaľ nie je v zákonných normatívach upravujúcich Reklamačný poriadok uvedené inak. V takomto prípade sa postupuje podľa aktuálne platnej právnej legislatívy.

c) Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady či výmeny tovaru vrátiť zákazníkovi kúpnu cenu (voľba spôsobu vyriešenia reklamácie je výhradne vecou Predávajúceho a Kupujúci sa nemôže takého vyriešenia svojej reklamácie právom domáhať, pokiaľ nie je v zákonných normatívach upravujúcich Reklamačný poriadok uvedené inak. V takomto prípade sa postupuje podľa aktuálne platnej právnej legislatívy. 

d) Reklamácie sa riešia výhradne u Predávajúceho na prevádzke. Reklamácia sa zásadne nerieši u Kupujúceho, doprava tovaru kvôli reklamácii je záležitosťou Kupujúceho.

e) Kupujúci je povinný si zakúpený tovar vizuálne skontrolovať ešte na mieste zakúpenia. Reklamáciu akokoľvek poškodeného alebo nekompletného tovaru, reklamáciu množstva, druhu, akosti či ceny, vrátane reklamácie akýchkoľvek parametrov zistiteľných vonkajšou obhliadkou tovaru, musí Kupujúci uplatniť najneskôr pri preberaní hotového výrobku. Predávajúci pri zistení oprávnenosti reklamácie ihneď nedostatky odstráni. Prevzatím tovaru a zaplatením za tovar Kupujúci prejavuje súhlas so zhotovením, výzorom, akosťou, množstvom a cenou tovaru. Na neskoršie reklamácie týchto parametrov nebude braný ohľad.

f) Reklamáciu chutí, zloženia, alebo iných vonkajšou obhliadkou nezistiteľných parametrov tovaru musí Kupujúci uplatniť okamžite po ich zistení a zároveň musí zaistiť, aby celú dobu od prevzatia výrobku až do uplatnenia reklamácie bol výrobok uložený spôsobom a pri teplote zodpovedajúcim požiadavkám Predávajúceho a zákona a predpisov, upravujúcich oblasť výroby a skladovania potravín.

g) Záručnú reklamáciu nie je možné uplatniť, ak vada tovaru bola spôsobená nevhodným zaobchádzaním, neprimeranou prepravou, nesprávnym skladovaním, nedodržiavaním optimálnej teploty pre potraviny, v dôsledku prirodzených zmien materiálov, z ktorých bol tovar vyrobený alebo používaním na iný účel, alebo za iných podmienok určených Predávajúcim. Reklamovaný výrobok pri reklamácii musí mať požadovanú teplotu podľa pokynov Predávajúceho k danému výrobku oznámenými pre prevzatí kupovaného tovaru. 

h) O oprávnenosti reklamácie rozhodne podľa svojho uváženia Predávajúci alebo Predávajúcim poverený pracovník aj na základe fotografie Kupujúceho, ktorý ju vyhotoví bezodkladne po zistení poškodenia ako dôkazový materiál.

i) O každej reklamácii sa vyhotovia dve kópie reklamačného listu, z ktorého jednu kópiu dostane po prijatí reklamácie Predávajúcim Kupujúci.

j) Ak reklamácia nebola vybavená ihneď, Predávajúci písomne oznámi Kupujúcemu spôsob vybavenia reklamácie, a to najneskôr v lehote do 30 dní od uplatnenia reklamácie.

6. Poučenie o skladovacích podmienkach

1. Výrobky Predajcu musia byť skladované pri teplote, ktorú Predajca uviedol pri prevzatí tovaru Kupujúcim, oddelene od surovín iného pôvodu z dôvodu hrozby kontaminácie inými arómami a mikroorganizmami. Pri nedodržaní týchto skladovacích podmienok zaniká právo Kupujúceho na neskoršie reklamácie.

2. Tovar, ktorý je predmetom reklamácie musí byť Kupujúcim vrátený v chránenom obale s teplotou vo vnútri do 25°C, minimálne s 90%-ným obsahom predaného tovaru. Kupujúci je povinný spolu so záručnými dokladmi (faktúra, pokladničný blok, alebo dodací list) priniesť tovar do predajne Predávajúceho a kompletne vyplniť Reklamačný formulár. Riziko vzniku škody na tovare, ktorý je predmetom reklamácie znáša Kupujúci až do okamihu prevzatia tohto tovaru Predávajúcim.

7. Reklamačná doba

Predávajúci alebo ním poverený zamestnanec je povinný vybaviť reklamáciu ihneď, v zložitých prípadoch do troch pracovných dní. Do tejto lehoty sa nezapočítava čas potrebný na odborné posúdenie vady. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní. Po uplynutí tejto lehoty má Kupujúci, ktorý je spotrebiteľom v zmysle § 52 ods. 3 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení, rovnaké práva, akoby išlo o vadu, ktorú nemožno odstrániť. Predávajúci vydá Kupujúcemu pri uplatnení reklamácie potvrdenie. Predávajúci vydá Kupujúcemu o vybavení reklamácie písomný doklad najneskôr do 30 dní od dátumu uplatnenia reklamácie, ktorý mu bude odovzdaný pri podaní reklamácie alebo zaslaný na adresu uvedenú v Reklamačnom formulári.

Tento reklamačný poriadok nadobúda účinnosť dňom 1.1.2022

FAQ: FAQ
bottom of page